Evästeet & Tietosuojakäytäntö


Evästeet & Tietosuojakäytäntö


1. Taustaa

1.1 Inrego kerää, tallentaa ja käyttää henkilötietoja esimerkiksi tuotteidemme ja palveluidemme ostamisen yhteydessä, huoltotilanteissa, sopimuksissa, markkinoinnissa, Inregolla käynnin yhteydessä tai muunlaisessa yhteydessä Inregoon.


1.2 Inrego pitää tärkeänä, että kaikki, joiden henkilötietoja käsittelemme, tuntevat olonsa turvatuksi ja luottavat siihen, että pyrimme käsittelemään ja osaamme käsitellä tietoja oikein.


1.3 Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on, että Inrego kuvailee lyhyesti heille, joiden tietoja Inrego on kerännyt tai aikoo kerätä, miten Inrego aikoo täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston henkilötietokäsittelyä koskevat vaatimukset 25. toukokuuta 2018 alkaen voimassa olleen asetuksen (EU) 2016/679 (”Tietosuoja-asetus”) mukaisesti, sekä kulloisellakin hetkellä voimassa olevan henkilötietolainsäädännön (alla näistä puhutaan yhteisesti ”sovellettavasta laista”) mukaisesti. Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan myös lyhyesti sitä, miten Inrego aikoo varmistaa jokaisen yksityisyyden suojan ja perusoikeudet, kun henkilötietoja käsitellään Inregon liiketoiminnassa.


1.4 Tämän tietosuojakäytännön ei ole tarkoitus toimia juridisena ohjeistuksena tai tyhjentävänä tai kaikenkattavana kuvauksena sovellettavan lain mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista.


2. Vastuu


2.1 Inregolla on henkilötietovastuu keräämistään ja käsittelemistään tiedoista.


2.2 Kun tietojen antaja on kyseessä olevien henkilötietojen henkilötietovastaava, Inregoa voidaan joissain tapauksissa pitää henkilötietojen käsittelijänä. Tällaisessa tapauksessa henkilötietovastaavan tulee tehdä Inregon kanssa henkilötietojen käsittelysopimus.

2.3 Henkilötietojen luovuttaja vastaa siitä, että Inregolla on oikeus käsitellä Inregolle annettuja henkilötietoja.


3. Turvatoimenpiteet ym.

3.1 Inrego toteuttaa ne tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, ottaen huomioon saatavilla olevan tekniikan ja toimenpiteiden kustannukset, joita vaaditaan sovellettavan lain mukaan käsiteltävien henkilötietojen suojaamiseksi.

3.2 Inrego tekee toimenpiteitä täyttääkseen velvollisuutensa ottaen huomioon käsittelyn tyypin ja sen tiedon, joka Inregolla on käytettävissään, kun on kyse:

(a) turvallisuudesta käsittelyn yhteydessä

(b) tietoturvaloukkauksesta ilmoittamisesta viranomaisille

(c) tietoturvaloukkauksesta tiedottamisesta rekisteröityneelle


4. Miksi Inrego käsittelee henkilötietojasi

4.1 Inrego käsittelee henkilötietoja eri tarkoituksiin, jotka ovat välttämätön osa Inregon toimintaa. Alla muutama esimerkki tavallisimmista käyttötarkoituksista.


4.1.1 Neuvonta ja yhteydenotto ostotapahtumaa ennen tai sen yhteydessä sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä.


4.1.2 Oston suorittaminen ja tilattujen tuotteiden tai palveluiden toimittaminen.


4.1.3 Yhteyden seuraaminen toimitusta ennen, sen aikana tai jälkeen sekä huolto- ja takuuasian yhteydessä tai asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä.


4.1.4 Talouteen liittyvä käsittely, kuten laskutus, luottokelpoisuusarviointi, rahoittaminen, leasing tai vuokraaminen.


4.1.5 Inregon lain mukaisten, esimerkiksi kirjanpitolain, velvollisuuksien täyttäminen.


4.1.6 Markkinointitoimenpiteet mukaan lukien kohdistetut tarjoukset sähköpostilla, verkossa tai puhelimitse.


4.1.7 Inregon muiden velvollisuuksien täyttäminen sopimussuhteessa asiakkaisiin ja kumppaneihin.


5. Henkilötietojen luovuttaminen


5.1 Inrego voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille eri tarkoituksiin, kun sitä pidetään tarpeellisena esimerkiksi kohdassa 4 mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi. Alla muutama esimerkki tavallisimmista kolmannen osapuolen toimijoista, jotka saattavat päästä käsiksi henkilötietoihin sekä saattavat käsitellä niitä.

5.1.1 Logistiikkayritys toimituksen yhteydessä, rahoitusyritys kaupan rahoituksen yhteydessä, luottoarviointiyritys luottokaupan yhteydessä tai sopimusta solmittaessa, vakuutusyhtiö vakuutusten solmimisen yhteydessä, tilintarkastaja Inregon tilintarkastuksen yhteydessä, markkinointikumppani kampanjoiden toteuttamisen yhteydessä.

5.2 Inrego voi luovuttaa henkilötietoja myös, kun se on tarpeellista, jotta voidaan huolehtia Inregon oikeudellisista tavoitteista, noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä tai viranomaisten vaatimuksia.

5.3 Kolmas osapuoli kuten konsulttiyhtiö tai joku muu toimittaja voi saada pääsyn henkilötietoihin tarvittaessa esimerkiksi IT-järjestelmien kehittämisen, huollon ja käytön yhteydessä, silloin kun se muodostaa osan Inregon toimintaa.

5.4 Inrego ei tavallisesti harjoita liiketoimintaa EU:n/EES:n ulkopuolella, mutta mikäli joku Inregon toimittajista ja/tai kumppaneista toimii EU:n/EES:n ulkopuolella, henkilötietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa näille yrityksille. Kun henkilötietoja luovutetaan tällaiseen maahan, Inrego tekee toimenpiteitä, jotta henkilötiedot suojataan sovellettavan lain mukaisesti.

5.5 Inrego ei myy henkilötietoja kolmannelle osapuolelle ilman lupaa. Jos koko Inregon liiketoiminta tai sen osa on myynnin, fuusion tai konkurssin kohteena, henkilötiedot saatetaan siirtää tämän yhteydessä kolmannelle osapuolelle.


6. Oikeudelliset perusteet ja tallentaminen


6.1 Inrego käsittelee henkilötietoja eri oikeudellisten perusteiden pohjalta eri tarkoituksiin. Alla muutama esimerkki siitä, mikä oikeudellinen peruste soveltuu eri tarkoituksiin.


6.2 Inrego käsittelee henkilötietoja oikeudellisena perusteenaan sopimus, joka mainitaan sovellettavan lain artiklan 6.1 b perustelussa 44. Tätä oikeudellista perustetta sovelletaan esimerkiksi silloin, kun Inrego ostaa henkilötietoja osana sopimusvelvoitteiden täyttämistä asiakkaalle ja kumppaneille. Tämä oikeudellinen peruste soveltuu myös henkilötietojen käsittelyyn ennen kuin sopimus solmitaan, kun Inrego tekee arvion siitä, onko rekisteröityneellä aikomus solmia sopimus.


6.3 Inrego käsittelee henkilötietoja oikeudellisena perusteenaan oikeudellinen velvoite, joka mainitaan sovellettavan lain artiklan 6.1 c perustelussa 45. Tätä oikeudellista perustetta sovelletaan esimerkiksi silloin, kun Inrego vakuuttaa, että lain vaatimuksia, kuten kirjanpitolakia, noudatetaan.


6.4 Inrego käsittelee henkilötietoja oikeudellisena perusteenaan edunvertailu, joka mainitaan sovellettavan lain artiklan 6.1 c perustelussa 69. Tätä oikeudellista perustetta sovelletaan esimerkiksi markkinointiaktiviteeteissa.6.5 Inrego voi myös käsitellä henkilötietoja oikeudellisena perusteenaan suostumus, joka mainitaan sovellettavassa laissa artiklan 6.1 a perusteluissa 32, 38, 42 ja 43.


6.6 Inrego yrittää rajoittaa henkilötietojen tallentamista sekä tietojen määrän että tallennusajan osalta.


7. Oikeudet


7.1 Rekisteröityneellä on oikeuksia sovellettavan lain artikloiden 12–23 sekä artiklan 34 mukaisesti. Rekisteröityneen tärkeimmät oikeudet ovat:


(a) Pääsy rekisteröityneen henkilötietoihin rekisteriotteen muodossa, jossa muun muassa kuvataan rekisteröidyt henkilötiedot, mitä tarkoituksia käsittelyllä on ja kenelle kolmansille osapuolille henkilötietoja luovutetaan.


(b) Henkilötietojen poistaminen, jos niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.


(c) Virheellisten ja/tai epätäydellisten henkilötietojen korjaaminen ja/tai täydentäminen.


(d) Käsittelyn rajoittaminen tiettyyn tarkoitukseen. Esimerkiksi rekisteröityneen oikeus vastustaa henkilötietojen käyttöä suoraan markkinointiin, kuten sähköpostitarjouksiin.


(e) Oikeus jättää valitus valvontaviranomaiselle. Datainspektionen on Ruotsin valvontaviranomainen.


7.2 Rekisteröityneen oikeuksia voidaan jossain määrin joutua rajoittamaan mikäli laki näin edellyttää tai se on sovellettavan lain mukaan sallittua. Inrego ei voi esimerkiksi poistaa asiakastietoja, kun niitä tarvitaan lain vaatimusten mukaisesti, kuten kirjanpitolain tai sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.


7.3 Kun rekisteröitynyt haluaa käyttää oikeuksiaan, helpoin tapa on ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön tai Inregon myyjään.


7.4 Jos haluatte tehdä muodollisen pyynnön näiden oikeuksien käyttämisestä, pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen gdpr@inrego.se tai lähettämään kirjeen osoitteeseen ”Inrego AB, Kemistvägen 3, 183 79 Täby” merkinnällä ”Att: GDPR”. Jotta voimme käsitellä muodollisen hakemuksen nopeasti ja laadukkaasti, pyydämme teitä muotoilemaan pyynnön selkeästi, etenkin sen, mitä oikeutta haluatte hyödyntää ja mitä rekisterissämme olevia henkilötietoja asia koskee. Jos tiedätte lisäksi, että olette useammassa rekistereistämme, esimerkiksi jos olette asiakas tai kumppani useilla Inregon toimialoilla, myös tämä on hyvä mainita. Tämä sen vuoksi, että Inrego yleisesti välttää yhdistämästä useita rekistereitä.


7.5 Muuta

7.6 Me Inregon työntekijät suhtaudumme nöyrästi siihen, että voi olla asioita, joita voisimme tehdä paremmin ja otamme siksi mielellään vastaan parannusehdotuksia.


7.7 Inrego pitää todennäköisenä sitä, että nämä tietosuojakäytännöt tarkistetaan samaan tahtiin kuin oikeudelliset käytännöt, parhaat käytännöt soveltamiseen ja toteuttamiseen sekä Inregon toiminta ja rutiinit kehittyvät.


Evästeet osoitteessa shop.Inrego.se

Inregon verkkokauppa käyttää niin kutsuttuja evästeitä. Eväste on datatiedosto, joka tallennetaan tietokoneellesi. Eväste ei sisällä henkilökohtaisia tietoja, vaan se auttaa meitä pysymään perillä siitä, kuka on kirjautunut sisään, mitä tuotteita ostoskorissa on jne. Jos et halua sallia evästeitä tietokoneellasi, voit poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetuksista. Silloin yhtään evästeitä ei tallenneta, mutta et myöskään voi käyttää tiettyä osia inrego.se-sivustosta eikä osa kotisivuista toimi oikein.


3A) Inrego – kiertotalouden liiketoimintamalli.

Inrego AB on markkinajohtaja IT-laitteiden uudelleenkäytöstä ja auttaa sekä organisaatiota että yksityishenkilöitä kaikkialla maailmassa kuluttamaan fiksummin ja ympäristöä säästävämmin.Me ostamme käytettyjä IT-laitteita organisaatioilta, poistamme tiedot kovalevyiltä, testaamme ja parannamme tuotteita ja myymme laitteet eteenpäin. Olemme Ruotsin suurin kierrätettävien IT-laitteiden jälleenmyyjä ja teemme käytettyjen tuotteiden myynnistä yhtä turvallista kuin uusien ostamisesta ja tarjoamme tuotteita, joilla on yhtä hyvä suorituskyky, laatu ja takuu.Viime vuonna vastasimme yhdessä asiakkaidemme kanssa siitä, että 300 000 IT-tuotetta tuli uudelleen käyttöön, mikä sai aikaan 4 400 tonnin hiilidioksidisäästön. Se vastaa energiaa, joka kuluu 17 600 asunnon lämmittämiseen.Inrego perustettiin vuonna 1995, sillä on 130 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 340 miljoonaa Ruotsin kruunua. Yrityksellä on seuraavat sertifikaatit: laatu ISO-9001, ympäristö ISO-14001, työympäristö OHSAS18001 sekä tietoturvallisuus ISO 27001.Kun ostat meiltä, voit aina olla luottavaisin mielin, sillä testaamme kaiken ja annamme aina takuun. Lue lisää turvallisuudesta ja laadusta täältä.


3B) Suurin tarjonta käytettyjä tietokoneita & IT-laitteita

Inrego – kiertotalouden liiketoimintamalli. Missiomme on minimoida IT-laitteiden vaikutusta ympäristöön ja visiomme on saada muutos siihen, miten IT-laitteita käsitellään yhteiskunnassa.Tietokoneita, matkapuhelimia ja muita IT-laitteita voi käyttää uudelleen aivan kuten autoja, veneitä tai polkupyöriä. Olemme jo 20 vuoden ajan auttaneet yrityksiä kierrättämään IT-laitteensa ja kuluttamaan fiksummin. Olemme tällä hetkellä Ruotsin suurin käytettyjen tietokoneiden ja IT-laitteiden jälleenmyyjä ja tarjoamme niihin liittyviä palveluita. Toimitamme noin 40 000 tietokonetta yrityksille, kunnille, kouluihin ja yksityishenkilöille yksinomaan Ruotsissa.